Transport i logistyka w 2021 roku – jakie trendy będą dominować w branży?

  • 21.12.2020, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Transport i logistyka w 2021 roku – jakie trendy będą dominować w branży?
Firmy z branży transportu i logistyki rozwijają się bardzo dynamicznie. Mają również wiele możliwości, jeśli chodzi o rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy szybkości realizowanych zleceń i wszelkich procesów wewnętrznych. Usprawnienia można wprowadzać w wielu aspektach funkcjonowania organizacji. Oto kilka trendów, które będą mieć wpływ na pracę firm transportowych.

Sztuczna Inteligencja

Roz­sze­rzona rze­czy­wi­stość, ucze­nie się maszy­nowe, robo­ty­za­cja oraz elektromobilność będą wymuszać na przedsiębiorstwach automatyzację wielu procesów. Dzięki tym roz­wią­za­niom zwiększy się wydaj­ność usług trans­portowych oraz logi­stycz­nych. Automatyzacja wpłynie na zmianę prze­pi­sów i zwięk­szy zain­te­re­so­wa­nie zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem śro­do­wi­ska naturalnego.

Handel ze Wschodem

Nie obej­dzie się rów­nież bez zmiany w han­dlu mię­dzy­na­ro­dowym. Przy­czy­niają się do tego: zawieranie umów w han­dlu wol­nym, glo­ba­li­za­cja przed­się­biorstw trans­portowych oraz roz­wój infra­struk­tury. Naj­więk­sze zna­cze­nie ma Eura­na­zja, czyli zwięk­sza­jąca się wymiana han­dlowa pomię­dzy Europą a Chi­nami. Zmiany w tym zakresie oznaczają więk­sze moż­li­wo­ści two­rze­nia nowych usług oraz niż­sze koszty trans­portu.

E-han­del

Na zmiany na rynku trans­portowym w coraz większym stopniu wpływał będzie też e-han­del. Według danych zebra­nych przez Euro­stat bli­sko 70% użyt­kow­ni­ków robi zakupy przez Inter­net. Warto zwró­cić uwagę rów­nież na to, że przez ostat­nią dekadę liczba osób robią­cych zakupy przez Inter­net zwięk­szyła się aż dwu­krot­nie od 30% do 57% tylko w 2017 roku. Dane poka­zują rów­nież, że aż 45% Pola­ków decy­duje się na robie­nie zaku­pów online. Pandemia spowodowała dodatkowy boom na zakupy internetowe (wzrost o 140% w pierwszej połowie 2020 roku) i przewiduje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać.

Rozwiązania cyfrowe

Rozwią­za­nia cyfrowe są tech­no­lo­giami, dzięki któ­rym firmy, jak i floty zwięk­szą swoją pro­duk­tyw­ność i bez­pie­czeń­stwo. Jedną z firm świad­czą­cych usługi najwyższej jakości jest Webfleeet Solutions oferująca firmom transportowym system WEBFLEET. Platforma pozwala zwiększyć efek­tyw­ność, a jed­no­cze­śnie obni­żyć koszty eks­plo­ata­cyjne floty. Z tego roz­wią­za­nia korzy­sta ponad 50 000 klien­tów w ponad 100 kra­jach na świe­cie. WEBFLEET można stosować w samochodach osobowych, lekkich pojazdach dostawczych, w ciężarówkach i naczepach. Platforma cyfrowa umożliwia m.in. monitorowanie pojazdów floty, zdalną obsługę tachografu oraz analizę stylu jazdy poszczególnych kierowców. Rozwiązanie to przyczynia się nie tylko do poprawy szybkości realizowanych zleceń, ale pozwala również na zwiększenie oszczędności, chociażby w zakresie kosztów paliwa.

Pojazdy elek­tryczne

Na rynku moto­ry­za­cyj­nym pojawia się coraz więcej pojazdów elek­trycz­nych. Polityka UE promuje ich stosowanie, zwłaszcza w ruchu miejskim. Dzięki rozbudowie floty o pojazdy bezemisyjne firmy zyskują wize­ru­nek przy­ja­znych śro­do­wi­sku.

Ruch auto­no­miczny

W wielu pojaz­dach elek­trycz­nych są sto­so­wane sys­temy wspie­ra­jące kie­rowcę w trak­cie pro­wa­dze­nia. Wśród inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań znajdziemy np. tech­no­lo­gie wspo­ma­ga­jące utrzy­ma­nie stanu, roz­po­zna­jące znaki dro­gowe czy też uła­twia­jące par­ko­wa­nie i zapo­bie­ga­jące wypad­kom. Wciąż trwają badania nad opracowaniem zupełnie samodzielnych pojazdów dostawczych.

Zarządzanie za pomocą sieci 5G

Sieć 5 G dostępna jest już w Pol­sce i umoż­li­wia prze­sy­ła­nie danych przez Inter­net pomię­dzy firmą a kie­rowcą. Dzięki niej moż­liwe jest prze­sła­nie dużych ilości danych w bardzo krótkim czasie.

Jak widać, firmy transportowe w nadchodzących miesiącach mogą liczyć się z poważnymi zmianami na rynku. Wysoka konkurencyjność wymaga śledzenia trendów i wdrażania zmian, które poprawią wydajność realizacji zleceń i przyczynią się do poprawy wyników finansowych.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: