ࡱ> GIF,+bjbj10PP32222222$X5 8B3Q3R3ppp"2p2ppR/2PrF0,2h3030>L8L8<2L82p33p3L8P+ {:REGULAMIN KONKURSU  Czas na Parlament Europejski , organizowanego w dniach 22-15.05.2017r. przez Telewizj Elblsk, Juliusz StanisBaw Marek z siedzib w Elblgu, ul. PBk. Dbka 79, tel. 55 236 22 22, wBa[ciciela marki TRUSO.TV, zwan dalej Organizatorem. Celem konkursu jest uatrakcyjnienie audycji  Czas na Parlament Europejski i wzmocnienie marki TRUSO.TV. 1 POSTANOWIENIA OGLNE Konkurs odbdzie si w audycji  Czas na Parlament Europejski nadawanej w poniedziaBki od godziny 18:00 do wtorku do godziny 16:00 . W Konkursie mog uczestniczy wyBcznie osoby fizyczne, peBnoletnie, posiadajce peBn zdolno[ do czynno[ci prawnych, majce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, speBniajce wymagania naBo|one niniejszym Regulaminem. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, ktra prze[le wiadomo[ e-mail z wykonanym zadaniem, ktre okre[la niniejszy Regulamin. Pracownicy i wspBpracownicy Telewizji Elblskiej, czBonkowie ich rodzin oraz osoby pozostajce z nimi we wsplnym po|yciu nie mog bra udziaBu w Konkursie. Zwycizca Konkursu bdzie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania oraz adresu mailowego. Ka|dy Zwycizca Konkursu mo|e wygra nagrod tylko jeden raz (w cigu caBego Konkursu, czyli midzy 22-25.05.2017r.) Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest gr losow, loteri fantow, zakBadem wzajemnym ani loteri promocyjn, ktrych wynik zale|y od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.). 2. Niniejszy regulamin dostpny jest w siedzibie Organizatora. 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU W audycji  Czas na Parlament Europejski podane zostanie okre[lone zadanie (np. odpowiedz na pytanie  otwarte ). Widzowie proszeni s o przesBanie odpowiedzi na adres mailowy: konkurs@truso.tv, zgodnie z zadanym pytaniem/zadaniem. WysBanie wiadomo[ci sms jest rwnoznaczne ze zgBoszeniem przez Uczestnika chci wzicia udziaBu w Konkursie oraz akceptacj postanowieD niniejszego Regulaminu. &f   Zz6T۷秞ߖhz'hphnUUh-hM h:h:_Hh_xh+h8Krh^;h9Vs hi5h_zhS-5 h:h_zhS-h_zhih_4h,2lhoN h:h: h:hS-hihS-OJQJ5&   .> H! $ & Fa$gdi $ & Fa$gdi$a$gdi$a$gdi$a$gd_zKa|dy Uczestnik Konkursu mo|e wzi udziaB w Konkursie dowoln liczb razy, z zastrze|eniem 1 ust. 6. Z ka|dej audycji zostanie wyBoniony jeden Zwycizca. Wiadomo[ci przyjmowane s od momentu ogBoszenia Konkursu do 25.05.2017r. do godz. 12:00 . NadesBana odpowiedz musi by wynikiem osobistej twrczo[ci Uczestnika i nie mo|e narusza praw osb trzecich. Zwycizc Konkursu z danej audycji jest osoba, ktrej odpowiedz (wykonane zadanie) zostaBa najwy|ej oceniona przez powoBane przez Organizatora Jury Konkursu. Dokonujc oceny Jury wezmie pod uwag oryginalno[ i pomysBowo[ tekstu. Imi Zwycizcy (wraz z miejscowo[ci) zostanie ogBoszone w kolejnej audycji cyklu. 3 NAGRODY Nagrod w Konkursie danego dnia jest sprzt elektroniczny o warto[ci ok. 100 Euro. Nagrody nie podlegaj wymianie na ekwiwalent pieni|ny. Zwycizcy udostpni Organizatorowi swoje dokBadne dane, ktre posBu| do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania. Nagrody nie s objte podatkiem od wygranej. 4 DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwizku z realizacj Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestnikw Konkursu bd przetwarzane przez Organizatora wyBcznie w celu realizacji Konkursu i dorczenia nagrd. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemo|liwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Ka|dy Uczestnik Konkursu posiada prawo wgldu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz |dania ich usunicia. Dane osobowe bd przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2016.922 j.t.). na co ka|dy Uczestnik Konkursu wyra|a zgod. 6 REKLAMACJE Wszelkie reklamacje mog by kierowane do Organizatora ZBo|one przez Uczestnikw reklamacje bd rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. @ X !*!8!D!F!H!J!P!R!`!b!!"x"z"J#########$$$R)V)\)^)t))))(+*+,+ʶ鯡 hih: hihi hihS-hihi5hS-hih:5 hi5hihS-5 h:hih: h:h:hih_z h:hS-h-h6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy bOb S- Text bodydx*$1$9D CJKHOJPJQJ_HaJtHL`L : Bez odstpwCJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl 0,+ H!,+ 8@0(  B S  ?SVoOi o hkT82rd('(~-`vt:-ӘTkL#5H6XuT:x&=NhJR..dAe82CompObj{  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q